Algemene voorwaarden Cynthia de Jong Fotografie. Maart 2015

‌‌

‌Artikel 1. Definities
1.1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.2  Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.3  Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
1.4  Opdracht: de dienst of het product die door Fotograaf geleverd zal worden.
1.5  Fotograaf: Cynthia de Jong Fotografie, KvK 62866230, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer.
1.6  Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
1.7  Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.8  Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten alle tijden bij Opdrachtgever.
1.9  Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
1.10  Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2.2  Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
3.1  Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
3.2  Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Fotograaf.
3.3  Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen/leveranciers. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
4.1  Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt dat Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
4.2  Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maakt.
4.3  Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen
5.1  Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan voor een volledige reportage of een geldbedrag naar keuze. Cadeaubonnen mogen ook aan iemand anders worden geschonken. Het verkopen van cadeaubonnen aan derden is niet toegestaan.
5.2  Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden en zijn niet inwisselbaar voor geld.
5.3  Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de dag van afgifte. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon. Cadeaubonnen kunnen worden besteed aan een fotosessie of nabestelling.
5.4  De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
5.5  De cadeaubon kan 1x worden gebruikt voor de volledige waarde. In geen geval ontvangt Gebruiker van de cadeaubon geld of tegoed retour indien de bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
5.6  Wanneer Gebruiker meer dan 1 cadeaubon in zijn bezit heeft, mogen deze worden gecombineerd bij het plaatsen van een bestelling.

Artikel 6. Boekingen
6.1  Op het moment van boeking gaat Opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Daarnaast dienen de overige personen die aanwezig zijn tijdens de reportage tevens akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de algemene voorwaarden aan de ander aanwezigen en zich er van verzekerd te hebben dat deze personen op de hoogte zijn, en hiermee akkoord gaan.
6.2  Een fotoreportage boeken kan: via het formulier op de site of per e-mail.
6.3  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een locatie.
6.4  Tenzij anders overeengekomen zijn eventuele reiskosten van Fotograaf niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen deze nog apart te worden voldaan.
6.5  De offerte is geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Fotograaf heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
6.6  Het voldoen van de aanbetaling maakt de boeking definitief. Hierna is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door Opdrachtgever, om welke reden dan ook, heeft Fotograaf recht op 50% van het offerte- c.q. factuurbedrag.
6.7  Het weer is een instabiele factor. In de meeste gevallen kan een reportage gewoon doorgaan. Echter bij bepaalde weersomstandigheden kan Fotograaf besluiten de reportage niet door te laten gaan. Denk hierbij aan o.a., (extreem) veel neerslag, harde wind of onweer. Bij het niet doorgaan wordt de afspraak verplaatst naar een, in overleg te bepalen, alternatieve datum.
6.8  Mocht tijdens het fotograferen blijken dat er door wat voor reden dan ook geen geschikte opnamen gemaakt kunnen worden, wordt de fotosessie afgelast en dient er 50% van het totaalbedrag voor de gereserveerde tijd betaald te worden. Eventuele reiskosten dienen 100% afgerekend te worden. Het niet kunnen maken van geschikte opnamen kan uitsluitend tijdens de fotosessie worden besproken en geconstateerd. Dit is niet meer mogelijk na de sessie, de selectie en/of bewerking van de beelden i.v.m. geïnvesteerde uren door Cynthia de Jong Fotografie.
6.9  In uitzonderlijke gevallen kan ervoor gekozen worden om de fotosessie kosteloos opnieuw te doen (uitsluitend wanneer Fotograaf dit aangeeft). De verantwoordelijkheid voor de keuze om voor deze herkansing te gaan ligt bij de Opdrachtgever. Mocht de herhalingsfotosessie wederom, door wat voor reden, niet tot geschikte opnames leiden dan vindt er geen restitutie meer plaats van het resterende fotosessiebedrag; dit vanwege de dubbel-gereserveerde en geïnvesteerde tijd.
6.10  De reportage en foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld en/of tegoed in geen geval mogelijk.

Artikel 7. Uitvoering van de opdracht
7.1  Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotograaf gebruikelijk werkt.
7.2  Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
7.3  Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
7.4  Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
7.5  Tijdens de reportage is het niet toegestaan voor derden om te fotograferen. Uitgezonderd een ‘behind the scene’ opname.

Artikel 8. Ontwerp
8.1  Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Fotograaf ontworpen.
8.2  Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat de fotoselectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
8.3  Opdrachtgever heeft na ontvangst van de fotobestanden, maximaal 4 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan Fotograaf door te geven. Na deze periode zal Fotograaf zonder overleg een selectie maken.
8.4  Opdrachtgever krijgt eenmaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, is enkel tegen betaling mogelijk.
8.5  Twee weken na gevraagde wijzingen legt Fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
8.6  Fotograaf laat fotoalbums niet eerder drukken dan Opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd en de factuur heeft voldaan.
8.7  Wanneer de ontwerpfase in gang is gezet danwel is afgerond, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.

Artikel 9. Levering
9.1  Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
9.2  Online presentatie van fotosessies kennen een geschatte levertijd van 3 weken, tenzij anders overeengekomen.
9.3  Online presentatie van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij anders overeengekomen
9.4  De online presentatie blijft één maand gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling verlengd worden. Wanneer de presentatie opnieuw online gezet moet worden zijn hier extra kosten aan verbonden. De foto’s in de online presentatie mogen alleen gebruikt worden voor het maken van een keuze. Deze foto’s mogen nergens anders voor gebruikt worden.
9.5  In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is bestaat voor Opdrachtgever de mogelijkheid producten te bestellen bij Fotograaf.
9.6  Vanaf het moment dat foto’s online beschikbaar zijn heeft Opdrachtgever 1 maal de mogelijkheid om binnen 14 dagen aan te geven welke foto’s Opdrachtgever mede in zwart/wit wil ontvangen.
9.7  Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na goedkeuring definitief ontwerp geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal. Digitale fotobestanden worden uiterlijk 4 weken nadat Opdrachtgever de keuze bekend heeft gemaakt aangeleverd.
9.8  Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
9.9  Levering of bestelling geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is voldaan.
9.10  Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, op het adres van Fotograaf. Te noemen: Kerkdreef 56 te Oldekerk. Op verzoek van Opdrachtgever is er mogelijkheid voor verzending. De kosten zijn voor Opdrachtgever. Het risico gaat over op Opdrachtgever op het moment van verzending.

Artikel 10. Vergoeding
10.1  Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
10.2  Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
10.3  Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
10.4  De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurtarief en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
10.5  Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden
11.1  Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze dient Opdrachtgever te controleren op juistheid. Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van (rechtens) relevante redenen (deels) heeft afgewezen, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie.
11.2  Tenminste 50% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen. Aanbetalingen zijn nimmer terug te vorderen.
11.3  Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum. Wanneer een reportage nog niet volledig is betaald kunnen helaas geen foto’s worden geleverd (ook niet de online galerij).
11.4  Het resterende factuurbedrag dient voor aanvang van de fotoreportage te zijn voldaan. Met een maximum van 1 dag voor aanvang.
11.5  De factuur voor nabestellingen dient volledig te zijn voldaan voor dat de bestelling door Fotograaf plaats vindt.

Artikel 12. Annulering en opschorting
12.1  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
12.2  Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
12.3  Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
12.4  Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever brengt fotograaf 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
12.5  In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotograaf een vervangende fotograaf voorstellen, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Indien de opdracht komt te vervallen heeft de Opdrachtgever recht op restitutie van het factuurbedrag.
12.6  Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
12.7  Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
12.8  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd te vermeerderen met 2% zonder nadere ingebrekestelling door Fotograaf.
12.9  Indien de Fotograaf bij het in verzuim geraken van Opdrachtgever tot buitenrechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens de Fotograaf zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150.- euro.
12.10  Indien de Fotograaf gerechtelijke incasso kosten maakt, komen de werkelijke door de Fotograaf gemaakte incassokosten volledig voor rekening van Opdrachtgever, inclusief kosten griffierechten en deurwaarder.

Artikel 13. Klachten
13.1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Fotograaf te worden medegedeeld. Indien de klacht gegrond is heeft Fotograaf het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor Opdrachtgever zou leiden.
13.2  Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
13.3  Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14. Auteursrecht
14.1  Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
14.2  Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotograaf.
14.3  Fotograaf houdt zich het recht de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, wedstrijden, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien Opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk aan te geven bij Fotograaf voor aanvang van de reportage.
14.4  Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Voor bestanden die aangeleverd worden voor het gebruik op internet gelden de volgende inachtnemingen. Alleen bestanden die Fotograaf aan levert op lage resolutie voorzien van een watermerk mogen gebruikt worden voor dit doeleinde. Het kopiëren, wijzigen, bijsnijden en/of het watermerk verwijderen is niet toegestaan.
14.5  Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotograaf.
14.6  Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
14.7  Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
14.8  Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
14.9  Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf. Ook het verwijderen van het watermerk is niet toegestaan.
14.10  Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht
van Fotograaf.
14.11  Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, rekent Fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
14.12  Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Fotograaf.

Artikel 15. Portretrecht
15.1  Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
15.2  Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.
15.3  Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
15.4  Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1  Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
16.2  Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of kwaliteitsverschil op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.
16.3  De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het offerte- c.q. factuurbedrag.
16.4  Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Fotograaf, in welke zin dan ook.
16.5  Opdrachtgever is tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en zijn eigendommen. Schade aan opdrachtgever, zijn eigendommen en aan anderen in de breedste zin van het woord kunt u op geen enkele wijze te verhalen op Fotograaf.
16.6  Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
16.7  Wanneer Fotograaf in geval van ziekte of andere overmacht niet in de gelegenheid is om de opdracht uit te voeren, kan Fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Fotograaf zal haar best doen een vervanger voor te stellen. De overeenkomst kan ontbonden worden zonder schadeloosstelling.
16.8  Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht (waaronder inbegrepen het verliezen of falen van computers, camera(’s), geheugenkaarten, of ongeval) zal de opdracht, voor zover dat nog mogelijk is gezien de op dat moment ontstane situatie, naar beste kunnen worden uitgevoerd of bewerkt. Opdrachtgever kan Fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.
16.9  Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlate levering als gevolg van storing of vertraging van één van de leveranciers (bijv. provider/afdrukcentrale/bezorging) of door onderhoud aan eigen apparatuur.
Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
17.1  Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2  Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
17.3  Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 18. Overige bepalingen
18.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand

Op alle rechtsverhoudingen tussen Cynthia de Jong Fotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.